Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodik prevence

 Setkání metodiků prevence

_________________________________________________________________

 

Projekt Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách

Vysočina Education je realizátorem projektu „Bezpečné klima na školách“, financovaného z MŠMT na podporu primární prevence v Kraji Vysočina. Materiály ze setkání metodiků prevence:

 

Podkladový materiál k přednášce- Když se stane...

ČŠI

Policie ČR

Tisková zpráva z konference

Zákon o ochraně zdraví- výklad

Školní metodik prevence Třešť

Ředitel ZŠ Nové Veselí

Intervence v etopedických zařízeních

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuální výchovný plán

Individuální výchovný plán - metodické doporučení

Záznam o jednání se žákem

Záznam o jednání se ZZ

Individuální výchovný program

Informace z KÚ

http://www.kr-vysocina.cz/oblast-prevence-rizikoveho-chovani/ds-300594/archiv=0&p1=8676

Program prevence kriminality Kraje Vysočina

Stragerie primární prevence 2013-2018

ZK-05-2016 xx př.2

Legislativa

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pra

Metodický pokyn 2016

Příloha 1-Návykové látky

Příloha 2-Rizikové chování v dopravě

Příloha 3-Poruchy příjmu potravy

Příloha 4-Alkohol

Příloha 5-Syndrom CAN

Příloha 6-Školní šikanování

Příloha 7-Kyberšikana

Příloha 8-Homofobie

Příloha 9-Extremismus,rasismus..,

Příloha 10-Vandalismus

Příloha 11-Záškoláctví

Příloha 12-Krádeže

Příloha 13-Tabák

Příloha 14-Krizové situace spojené s násilím

Příloha 15-Netolismus

Příloha 16-Sebepoškozování

Příloha 17-Nová náboženská hnutí

Příloha 18-Rizikové sexuální chování

Příloha 19-Příslušnost k subkulturám

Příloha 20-Domácí násilí

Příloha 21-Hazardní hraní

vyhláška 197

Dodržování pravidel prevence vzniku probl.situací...

Formulář Krizový plán pro prevenci vzniku probl. situací...

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program

Příloha 8a-manuál

Formulář MPP

Práce se třídou,třídnické hodiny

Metodika osobnostního rozvoje

Vedení třídnických hodin

Zásobník metod

Literatura

Prevence rizikového chování ve školství

Prevence užívání drog a tabákových výrobků

Příklady dobré praxe

Primární prevence rizikového chování ve školství Monografie

Programy a intervence šl.prevence rizikového chování v praxi

Rizkové chování dětí

Výkladový slovník zákl. pojmů šk.prevence riz.chování

Elektronický systém výkaznictví

Informace

Kyberšikana

Kyberšikana

Záškoláctví

Záškoláctví legislativa

Záškoláctví v praxi

Záškoláctví