Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

PPP-povinně zveřejňované informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

O poradně

Odborné psychologické poradenství pro děti, mládež a rodinu organizované podobně tak, jak jej dnes známe, se začalo prosazovat v naší republice v šedesátých letech. Nejdříve vznikly tzv. psychologicko - výchovné kliniky ve větších městech - v Brně, Praze, Českých Budějovicích; koncem šedesátých let i v některých okresních městech - u nás na Vysočině se to týká poradny ve Žďáře, jejíž existence se datuje od roku 1968. Počátkem sedmdesátých let bylo centrálně rozhodnuto jako žádoucí zřídit psychologickou poradnu pro děti školního věku v každém okresním městě. Vzhledem k hlavní klientele se funkcí zřizovatele ujímá resort školství; proto také se asi od roku 1976 mění název psychologických poraden na okresní pedagogicko - psychologické.

Od samého počátku bylo hlavním problémem odborné obsazení, protože na počátku sedmdesátých let bylo minimum absolventů psychologie, která měla tehdy, stejně jako sociologie, ještě negativní přídech buržoazní pavědy. V tomto směru přijetí do náruče školství psychologii pomohlo, negativem bylo naopak to, že zde byl na rozdíl od zdravotnictví mnohem větší tlak na odbornost a výkonnost politickou, nikoliv odbornou. To pak mělo za následek, že v řadě poraden se objevili pracovníci s velmi různou až zvláštní kvalifikací, naopak rozšiřování odborné kvalifikace bylo prakticky nežádoucí. To bohužel dále negativně přispělo ke kreditu poradenské psychologie. Ve zdravotnictví se totiž podobné rozpory neřešily nikdy, tam byly vždy podmínky a požadavky na odbornost a její další rozšiřování jednoznačné. A tak se dodnes setkáváme s tím, že někteří rodiče, učitelé i lékaři se domnívají, že u nás se jedná o nějakou „jinou“ psychologii a „jiná“ vyšetření a služby než u klinických psychologů. Není tomu tak, ale jsou samozřejmě psychologové a „psychologové“, jsou kvalitní a kvalifikovaní a - žel, někde i ti jiní.

V tomto směru měla Jihlava docela štěstí, protože od samého počátku odborná kvalifikace dominovala a můžeme se, myslím, s celkem klidným svědomím podívat zpět. Činnost, na jejíž realizaci byl vyvíjen tlak /např. neblahé „nábory“ do vojenských škol nebo „prioritních“ učebních oborů se směrnými čísly, nebo požadavek na snížení počtu návrhů na odklad školní docházky/ se podařilo nějak udržet v „rozumných“ mezích. Například se tím zabývali speciálně přijatí pracovníci navíc, ale psychologické závěry podobné požadavky nikdy neovlivnily.
Velkým problémem hlavně zpočátku byl provoz, umístění a vybavení zařízení. Nejdříve jako nevítaný nájemník se poradna tísnila postupně ve třech základních školách v jedné místnosti, posléze ve zvláštní škole ve dvou průchozích. Nevím, kdo z aktuálních čtenářů viděl tehdejší „cikánskou školu“ na Čajkovského 5, kam se poradna přestěhovala po zrušení této školy v roce 1980. Silně plesnivé přízemí a jen asi z třetiny funkční „toalety“ na úrovni snad nějakých dnešních vybydlených doupat… Jedinkrát za dobu existence měla poradna návštěvu z USA /náhodnou/ a to v této době. Pravda je, že jsme ale fungovali podstatně levněji - ani tuto minibudovu jsme neužívali celou, v jedné bývalé třídě jsme všichni seděli a do druhé chodili střídavě pracovat s klienty; na provoz jsme museli celá léta vyjít s 200,- Kč měsíčně… V osmdesátých letech se zviditelnily potíže dětí s poruchami učení a s tím i nutnost práce odborného pedagoga. V poradně se časem vystřídalo několik pedagogů; teprve postupně se vytvářel požadavek na odbornou kvalifikaci speciálního pedagoga, jíž původně nikdo nedisponoval, protože vysoké školy tuto možnost vůbec nenabízely. Bylo na našich učitelkách a učitelích, nakolik se s tím z vlastní iniciativy vyrovnají a zvládnou novou oblast. Velmi dlouho i pomůcky pro jejich práci byly pouze vlastnoručně vytvořené, předávané jako nápady po známých nebo např. na výstavách. Až v posledních letech je konečně přece jen lepší nejen nabídka technik, ale především vzrostl i význam potřebné a důležité práce speciálního pedagoga, jenž může hodně nabídnout nejen dětem, ale i svým kolegům učitelům
Od roku 1988, kdy poradna přesídlila do bývalé mateřské školy na Zborovskou ulici, se podmínky pro její práci viditelně lepšily, ale zas trvalo řadu let, než se podařilo prosadit i požadavky na masivnější rozšiřování odborné kvalifikace. Dále se zlepšují i provozní podmínky, od roku 2000 disponujeme rozsáhlejšími prostory v budově na Třídě Legionářů, za pomoci kraje se pomalu daří realizovat potřebné úpravy a opravy. I zde máme ovšem další velké plány, jak zlepšit možnosti a nabídku našich služeb Umístění poradny je výhodné pro klienty místní i mimojihlavské, v blízkosti autobusového nádraží se snadnou dostupností, což je nepochybně velké plus. Dle žádostí jezdíme i do škol na běžnou konzultační a poradenskou činnost. Postupem času mírně narůstá počet klientů poradny, dost se zvětšil i rozsah našich služeb. Snažíme se plnit všechny požadavky a potřeby v oblasti péče o děti od 3 do 19 let. Jsme připraveni nabídnout pomoc především při posouzení předpokladů dětí - nejen tam, kde se zdá být nějaký problém ve vývoji dispozic dítěte, ale i kde lze očekávat naopak určitou akceleraci schopností či jejich nerovnoměrnost. Víme, že je důležité, aby především rodiče měli reálnou představu co od dítěte očekávat, jak na ně působit, jak je rozvíjet, co mu nabízet. To vše samozřejmě nejenom v souvislosti se školou, ale s celým vývojovým obdobím a zdravotním stavem dětí. Podle dohody s rodiči se pak dále domlouváme i s učiteli dítěte, týká-li se problém výuky. A protože škola zabere na řadu let největší čas dětí, jsou i problémy s ní související skutečně hlavní příčinou mnoha nesrovnalostí, jež je nutné řešit. Vedle toho je zde řada dalších oblastí - některá onemocnění, rodinné situace, nástup do školy, výběr vhodného zaměstnání, Ve všech případech pak nabízíme podle potřeby nejen základní posouzení, ale i další odborné vedení psychologické či speciálně pedagogické, terapii i reedukaci, individuálně či ve skupině, případně ve spolupráci s rodinou, samozřejmostí jsou konzultace a poradenství v celé šíři.

Typ a způsob práce v poradnách můžeme porovnávat s nabídkou obdobných služeb dalších zemí v Evropě a jsme přesvědčeni, že v současné době jsou srovnatelné. Demokratické společnosti si výrazně uvědomují práva a potřeby nejen dospělých občanů, ale konečně i dětí. Víme tedy, že je nezbytné přihlížet k plnému uplatnění Úmluvy o právech dítěte, kterou náš stát podepsal a v jejích intencích především vnímáme i kritéria naší práce. Jsme si vědomi jejího významu hlavně pro děti a chceme pokračovat v dalším rozvíjení a prohlubování všech odborných služeb, tak, jak se ukazují, mění a zvýrazňují potřeby naší klientely.
Jak to chodí v poradně?
 
Žádost o vyšetření v PPP
 • K vyšetření v PPP nepotřebují rodiče žádné doporučení.
 • K vyšetření může dítě také doporučit pedagog, lékař a další specialisté,v tom případě je nutný souhlas rodičů.
 • V případě, že se rodič rozhodne k vyšetření dítěte, není povinen o této skutečnosti informovat pedagoga, veškeré informace o dítěti předává poradna pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 • Žádost o vyšetření dítěte lze podat telefonicky, osobně, písemně nebo elektronicky – u naší sociální pracovnice (zde bude odkaz na e-mail)
Pozvání do PPP
 • Na základě žádosti o vyšetření dítěte kontaktujeme rodiče písemně nebo telefonicky.
 • Čekací doba od žádosti k vlastnímu pozvání závisí na momentální situaci. Na začátku či konci školního roku nebo v období zápisu do školek a těsně po něm jsou čekací doby nejdelší – okolo dvou měsíců.
Jak probíhá vyšetření v PPP
 • Rozhovor s rodiči/zákonnými zástupci, soupis anamnézy (osobní, rodinné, sociální)
 • Rozhovor s dítětem – vyšetření dítěte probíhá obvykle v nepřítomnosti rodičů.
 • Vyšetření obvykle zahrnuje:
inteligenční test, zkouška čtení, zkouška sluchové analýzy a syntézy, zkouška zrakové či sluchové diferenciace, zkouška psaní – diktát, opis, popř. početní zkouška, zkouška laterality nebo jiné specifické zkoušky (vše je hravou formou, přizpůsobeno možnostem a věku dítěte)
Po vyšetření
 • Vyhodnocení a konzultace výsledků s rodiči.
 • V případě obtíží jsou rodičům nabídnuty tyto alternativy:
 •  
 • zácvik
 • ambulantní vedení
 • rodinná terapie
 • konzultace
 • skupinová terapie